STATUT AUTOMOBILKLUBU STALOWA WOLA

TEKST JEDNOLITY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Automobilklubu Stalowa Wola" i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu "Klubem".

§2

Klub posiada osobowość prawną i jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego oraz korzysta z praw określonych statutem Polskiego Związku Motorowego. Automobilklub działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. (Prawo o Stowarzyszeniach Dz.U. Nr 20 poz 104 z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§3

 1. Klub posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działania Klubu jest teren całej Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą władz Klubu jest miasto Stalowa Wola.
 4. Dla realizacji celów statutowych, Automobilklub Stalowa Wola prowadzi również działalność poza Rzeczpospolitą Polską, zgodnie z prawem miejscowym.

§4

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej Zarządu i ogółu członków.

§5

 1. Klub ma prawo używania pieczęci i odznak zatwierdzonych przez Zarząd Automobilklubu Stalowa Wola.
 2. Barwa Klubu jest niebiesko - pomarańczowa.
 3. Automobilklub Stalowa Wola może używać skrótu "ASW"
 4. Automobilklub Stalowa Wola może być członkiem krajowych i międzynarodowych Organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza zobowiązań z tych umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

Rozdział II

Cele i środki działania

§6

Automobilklub Stalowa Wola jest organizacją społeczną powołaną w celu popularyzowania sportu i turystyki motorowej, podnoszenia kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

§7

Celem Klubu jest:

 1. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej, propagowanie Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu Motorowego.
 4. Podnoszenie poziomu sportu motorowego.
 5. Organizowanie jak też popularyzacja turystyki motorowej, oraz działania na rzecz promocji zdrowia i sportu.
 6. Ochrona praw i interesów zmotoryzowanych, w tym także niepełnosprawnych użytkowników pojazdów mechanicznych.
 7. Niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 8. Krzewienie idei ochrony środowiska naturalnego.

§8

Cele powyższe Klub realizuje poprzez:

 1. Organizowanie zawodów samochodowych, motocyklowych i kartingowych.
 2. Udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprezach turystyczno – sportowych.
 3. Rozwijanie sportu motorowego i szkolenia motorowego.
 4. Organizowanie i podejmowanie wszechstronnych działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie wypadkom komunikacyjnym poprzez:
  1. organizowanie lokalnych i ogólnopolskich kursów z zakresu ratownictwa drogowego,
  2. prowadzenie na zasadach periodycznych akcji w siedzibie Klubu – bezpłatnych kontroli stanu bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych, połączonych z ustawieniem świateł.
 5. Prowadzenie szkolenia kierowców poprzez specjalistyczny Ośrodek Szkolenia Motorowego oraz systematyczne ich doszkalanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji, szczególnie wśród młodzieży szkolnej.
 6. Prowadzenie działalności wychowawczo-szkoleniowej wśród dzieci i młodzieży w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 7. Prowadzenie stacji diagnostycznej dla członków Klubu i innych użytkowników w ramach działalności gospodarczej.
 8. Współdziałanie z organizacjami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapobiegania wypadkom drogowym i podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 9. Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz życia klubowego.
 10. Prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa drogowego oraz pomocy drogowej.
 11. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji państwowej i Polski Związek Motorowy z równoczesnym przekazanie środków finansowych na ich organizację.
 12. Różne formy w dziedzinie:
  • profilaktyki,
  • ekologii,
  • turystyki,
  • wypoczynku,
  • imprez integracyjnych,
  • działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej
  • działalności promocyjnej
  • seminaria, konferencje, szkolenia,
 13. Publikowanie materiałów informacyjnych i biuletynów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oraz możliwości skorzystania z opinii rzeczoznawców.
 14. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Automobilklubu Stalowa Wola, poprzez współpracę z:
  • administracją publiczną,
  • innymi organizacjami pozarządowymi,
  • osobami fizycznymi, prawnymi i przedsiębiorcami reprezentującymi społeczność lokalną.
 15. Inną działalność na rzecz realizacji statutowych celów Automobilklubu Stalowa Wola - w tym także charytatywną, którą Zarząd Stowarzyszenia uzna za słuszną i możliwą do zrealizowania z posiadanych środków, oraz leżącą w zakresie jego kompetencji.

§9

Automobilklub Stalowa Wola w celu realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 1. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną, 93.29.Z*
 2. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność klubów sportowych 93.12.Z
 3. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić pozostałą działalność związaną ze sportem 93.19.Z
 4. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić pozostałą działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną 96.09.Z*
 5. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić pozostałą działalność wydawniczą 58.19.Z*
 6. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność związaną z pośrednictwem w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D
 7. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić pozostałą działalność związaną z zakwaterowaniem 55.90.Z
 8. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
 9. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić pozostałą działalność związaną z ubezpieczeniami osobowymi oraz ubezpieczeniami majątkowymi 65.12.Z
 10. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność związaną z pozaszkolnymi formami edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 85.53.Z
 11. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić konserwację i naprawę pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z*
 12. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność usługową wspomagającą transport lądowy 52.21.Z*
 13. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność związaną z pozostałym transportem lądowym pasażerskim, gdzie indziej niesklasyfikowanym 49.39.Z*
 14. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność związaną z demontażem wyrobów zużytych 38.31.Z (dot. demontażu samochodów i pozostałych wyrobów zużytych )
 15. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność związaną z wynajmem i zarządzaniem nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
 16. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność związaną z wynajmem i dzierżawą maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z
 17. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność wspomagającą edukację 85.60.Z* (dot. działalności usługowej wspomagającej szkolnictwo)
 18. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność związaną z wykonywaniem fotokopii, przygotowywaniem dokumentów i pozostałą specjalistyczną działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z* (dot. pisania na maszynie, przepisywania dokumentów, korekty tekstu oraz wykonywaniem fotokopii)
 19. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
 20. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność związaną z pozaszkolnymi formami edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z* (dot. kursów i zajęć sportowych i rekreacyjnych)
 21. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność związaną z pozostałymi pozaszkolnymi formami edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
 22. Automobilklub Stalowa Wola może prowadzić działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z

Dochód wypracowany z wykonywanej działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizacje zadań statutowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Honorowych
 3. Wspierających

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia interesująca się sportem motorowym lub zagadnieniami motoryzacji.
 2. Członkiem honorowym może być długoletni i szczególnie zasłużony działacz Klubu w zakresie motoryzacji.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu.

§12

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Prezydium Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Godności członka honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie członków Klubu na wniosek Zarządu.

§13

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
  1. Czynnego i biernego prawa wyboru do władz Klubu
  2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu
  3. Korzystanie ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Klub
  4. Korzystanie z urządzeń i sprzętu Klubu odpłatnie, korzystając ze zniżek
  5. Reprezentowania barw i noszenia odznaki Klubu
  6. Brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Klub
  7. Bezpłatnego wstępu na imprezy klubowe na zasadach określonych przez Zarząd Klubu
 2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, głosu stanowiącego na zebraniach członków Klubu i reprezentowania barw Klubu.

§14

 1. Członkowie zwyczajni są obowiązani:
  1. Brać czynny udział w działalności Klubu oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu
  2. Regularnie opłacać składki członkowskie
  3. Podnosić swój poziom sportowy i fachowy w zakresie motoryzacji
  4. Chronić własność Klubu jako wspólne dobro
  5. Dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię Klubu
  6. Popularyzować kulturę motoryzacyjną
 2. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Klubu. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać zadeklarowaną składkę.

§15

 1. Członkostwo ustaje wskutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie
  2. Skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacie składki członkowskiej przez okres przekraczający 12 miesięcy
  3. Wykluczenia z Klubu
  4. Śmierci
 2. Członek może być wykluczony na podstawie uchwały Zarządu za działalność na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Klubu.

§16

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Klubu członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 1. Pochwałę na piśmie
 2. Nagrodę rzeczową
 3. Dyplom
 4. Odznakę Honorową Klubu

§17

 1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu lub działalności na szkodę Klubu, Zarząd może nakładać na członków zwyczajnych Klubu następujące kary:
  1. Upomnienie
  2. Nagana
  3. Nagana z ostrzeżeniem
  4. Zawieszenie na okres 2 lat w prawach członka Klubu
  5. Wykluczenie

§18

 1. W działalności Klubu może uczestniczyć młodzież w wieku 16-18 lat, do 16 lat za zgodą opiekunów.
 2. Zasady udziału młodzieży w działalności Klubu określa regulamin ustalony przez Zarząd Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§19

 1. Władzami Klubu są:
  • Walne Zebranie
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata.
 3. W okresie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełnić nowych członków w miejsce ustępujących bądź odwołanych z tym, że liczba członków uzupełnionych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 5. Uchwały Walnego Zebrania podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych.

WALNE ZEBRANIE

§20

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Klubu odbywa się, co 4 lata.
 3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu w porozumieniu z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Motorowego, podając te dane do wiadomości członków nie później niż na 2 tygodnie przed terminem walnego zebrania.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu:
  • uchwalanie głównych kierunków działalności Klubu
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowania uchwał w tym zakresie.
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej
  • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Motorowego
  • uchwalanie zmian Statutu Klubu
  • nadawanie godności Członka Honorowego Klubu
  • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu
  • podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze Klubu.
  • podejmowanie uchwały, co do liczebności członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

§21

 1. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
  • 1) Z głosem decydującym – Członkowie Zwyczajni i Honorowi
  • 2) Z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie zwyczajni, którzy wstąpili do Klubu w roku kończącej się kadencji i zaproszeni goście

§22

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  • 1) Z własnej inicjatywy
  • 2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej
  • 3) Na żądanie, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu
  • 4) Na żądanie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest najpóźniej w terminie 60 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

ZARZĄD KLUBU

§23

 1. Członkami Zarządu Klubu nie mogą być działacze prowadzący konkurencyjną działalność gospodarczą lub sportową lub będący członkami innych Klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Klubu.
 2. Zarząd Klubu składa się z 9 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Do zakresu działania zarządu Klubu należy:
  1. Kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz
  2. Uchwalanie planów pracy i budżetu Klubu
  3. Zarządzanie majątkiem Klubu oraz nadzór nad działalnością w zakresie szkolenia kierowców i funkcjonowania stacji diagnostycznej
  4. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu
  5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zatwierdzanie ich regulaminów
  6. Opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowych regulaminów sportowych
  7. Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków Klubu oraz określenie sposobu wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów
  8. Rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz Klubu
 4. Zarząd Klubu realizuje swoje zadania poprzez podejmowanie uchwał. Uchwały Zarządu Klubu realizuje Dyrektor Automobilklubu Stalowa Wola. Zarząd Automobilklubu Stalowa Wola zatrudnia i zwalnia Dyrektora Automobilklubu Stalowa Wola oraz zatwierdza schemat organizacyjny Automobilklubu w drodze uchwały. Dyrektor Automobilklubu Stalowa Wola zatrudnia pracowników, dokonuje czynności prawnych w imieniu pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Automobilklubu Stalowa Wola i realizuje swoje zadania w zakresie działalności statutowej i gospodarczej Klubu zgodnie z zakresem czynności i obowiązków pracowniczych.
 5. Posiedzenie zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§24

 1. Zarząd Klubu wybiera ze swojego grona Prezydium składające się z Prezesa, 2-óch W-ce Prezesów, Skarbnika i Sekretarza. Zadania i podział funkcji poszczególnych członków Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
 2. Prezydium kieruje działalnością Klubu w okresie między posiedzeniami Zarządu, w granicach ustalonych przez Zarząd z tym, że do jego kompetencji nie może należeć:
  1. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu
  2. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych
  3. Uchwalanie planów pracy i budżetu klubu
  4. Powoływanie komisji
 3. Posiedzenia prezydium zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

KOMISJA REWIZYJNA

§25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
  2. Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami pokontrolnymi
  3. Składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

§26

Szczegółowy tryb działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin ustalony przez Komisję Rewizyjną Klubu.

§27

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu i jego prezydium z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i fundusze klubu

§28

 1. Na majątek Klubu składają się grunty, nieruchomości i fundusze Klubu.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  1. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich
  2. Dotacje
  3. Wpływy z działalności statutowej, wpływy z działalności gospodarczej, wpływy z dotacji sponsorów.

§29

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika Klubu, lub członka Zarządu.

§30

 1. Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia funduszy Klubu wymagają uchwały Zarządu Klubu.
 2. Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu, tj. gruntów, nieruchomości wymagają uchwały Walnego Zebrania.

Rozdział VI

§31

 1. Rozwiązanie klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Likwidatorami klubu są członkowie jego Zarządu.
 3. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Klubu przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 4. Likwidator w szczególności powinien:
  1. Zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji,
  2. Dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
  3. Po zakończeniu likwidacji zgłosić sądom wniosek o wykluczenie Klubu z rejestru stowarzyszeń.
 5. W razie rozwiązania klubu jego majątek przechodzi rzecz miasta Stalowa Wola.

Zatwierdziło Walne Zgromadzenie Członków w dniu 19.03.2011r.